สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายสว่าง พรมประเทศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลพวา
นายพิชิต ภาโสภะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพวา
นายอรุณ จำปาทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพวา
นายธีระ กิ่งกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 1
นางจิตรกันยา อินพึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 1
นายสุเทพ เจเถื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 1
นายธนวัฒน์ ช่างทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 1
นายสาทิพย์ คำอาษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 1
นางศรีวิรัตน์ สารสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 2
นางสาวภควรรณ ดีหมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 2
นายศิริชัย ธรรมมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 2
นายธีรพงศ์ มีลาภ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพวา เขต 2