คณะผู้บริหาร
 
 
นายกชพรรณ บุญส่ง
นายกเทศมนตรีตำบลพวา
โทร๐๘๗-๐๐๔-๒๙๐๖
นายอุดม คำรักเกียรติเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพวา
โทร๐๘๔-๙๓๕-๘๒๔๘
นายเสริญ นิลรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพวา
โทร๐๘๙-๒๔๗-๕๔๖๐
นางสาวชญาภา บุตรดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพวา
โทรo๙๐-๗๗๓-๓๔๕๗