สำนักปลัด
 
 
- ว่าง -
ปลัดเทศบาลตำบลพวา
นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพวา
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวบุศรินทร์ แสงทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสานนท์ สุคนธา
นิติกรปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
- ว่าง -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก.
นางสาวสุดาภรณ์ พวงบุตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
นายณพชรพล ระพีพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
นางสาวประภัสรา ปรีชาชาติ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายทรงพล อัตโต
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวธีรารัตน์ รถทอง
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาววราภรณ์ เย็นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนะวัฒน์ คคนางค์พงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมานพ เจเถื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอานนท์ สัตย์ซื่อ
พนง.ขับรถยนต์
นายพงศ์พณิช ศิริจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายมาโนช หิรัญรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวณภัสชนันย์ อรรถรุ่งโรจน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพิศติยา หัสดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจุฑามาศ แสงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกรรณิกา ยศศักดิ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ จงดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปฐมพงษ์ สมหมาย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุจิตรา เล็กเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัตนชัย เเก้วนิมิตร
ยาม
นางอนิษฐาน ม่วงงาม
นักการภารโรง
นายทศพล เกทษร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวลำยอง ศิริอนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
<< หน้า 1 : หน้า 2 : หน้า 3 >>