หัวหน้าส่วนราชการ
 
  
 
นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ
รองปลัดเทศบาลตำบลพวา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพวา
โทร.091-0411872
นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ
รองปลัดเทศบาลตำบลพวา
โทร.091-0411872
นางสาวบุศรินทร์ แสงทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.063-9192891
นางสาวปทิตตา ทวีศักดิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-6696524
นางสาวพัชรินทร์ คำรักเกียรติเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.063-1969188
นางสาวพิชญา สุริวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.089-2769698