กองคลัง
 
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปทิตตา ทวีศักดิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุวรรณา สัตย์ซื่อ
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
นางณัฐกฤตา แสงกัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวจันทิมา กะเสาทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตติมา เทศเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิไลพร ตู้ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายพีรพัฒน์ กิ่งกุล
พนักงานจ้างทั่วไป