กองช่าง
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
นางสาวพัชรินทร์ คำรักเกียรติเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
นายสาธิต บัวทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวลัดดาวัลย์ จิตประจง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพัฒพงษ์ จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวหนึ่งฤทัย บรรจงอักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติพัฒน์ ศรีเนตร
ผู้ช่วยช่างเครื่องกล
- ว่าง -
ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์
- ว่าง -
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดกลาง
นายจักราวุฒิ มาลัยลักษ์
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายดิลก เมธาวรากุล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- ว่าง -
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายวทัญญู ประจงใจ
พนักงานขับรถยนต์
นายอำพล เรืองศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายธันวา ทองปลิว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวาธิน สนิท
พนักงานจ้างทั่วไป
นายขวัญชัย ประสมศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธราดร บุญช่วย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิภาพร ศิลปชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกาญจนา ยศศักดิ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป