กองการศึกษาฯ
 
 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพิชญา สุริวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพงค์นที วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัญชนา พุฒเปี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตติกาล สีหนองดุม
พนักงานจ้างทั่วไป