ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา
 
นางสาวปิ่นแก้ว บุญนัง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ศพด.ทต.พวา
นางสาววาสนา ทาธง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)