ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเย็น
 
 
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธาดา จันทร์มณี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มหอม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศศิภา จันทสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)