ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะเดื่อ
 
  
 
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรศยา ดาวลอย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพรทิพย์ ฉัยยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)